Vetelin logo.

Vetelin yksityisteiden tiekuntien vuosikokoukset 2023

Tiekuntien puheenjohtajat voivat ilmoittaa kokousajat puhelimitse 0505790100 tai sähköpostilla susanna.hotakainen(at)veteli.fi. Julkaisemme kokouksien päivämäärät tällä verkkosivulla ilmoitusten perusteella.

Yksityistielaki: Lisätietoa kokouksen järjestämisestä ym. 

Tiekunta                                        Aika           Klo              Paikka

Harjupatana-Jokela-Leveäharju     14.4.           11.00           Patanan NS

Mäkitörmäntie                               14.4.           18.00           Juha Mikkola

Alaspää-Nykänen                           17.4.          19.00             Jarmo Huusko

Ojala-Rinne                                    17.4.           19.00             Haukilahdenkoulu

Lahdentie                                        18.4.          18.00             Esko Pulkkinen

Rytiniementie                                  20.4.          10.00             Pekka Saarikettu

Huuskontie                                        3.5.          19.00             Tapani Haukilahti

Vetelin kunnan YKSITYISTEIDEN AVUSTUKSET vuodelle 2023

Uusi yksityistielaki (560/2018) on tullut voimaan 1.1.2019 ja se rajaa kunnan oikeutta avustaa yksityisteitä. Tämä koskee myös kunnan tukemaa yksityisteiden talvihoitoa (aurausta).

Yksityistielain 50 § ja 84 § mukaan tietä voidaan avustaa vain, jos
– tiellä on tiekunta
– tien tiedot Digiroadissa ovat ajantasaiset
– tiekunnan tiedot maanmittauslaitoksen rekisterissä ovat ajan tasalla

Yksityistieavustukset ovat kunnan vapaaehtoinen avustusmuoto Vetelin kunnan alueella olevien pysyvää asutusta palvelevien yksityisteiden kunnossapitoon. Tekninen lautakunta päättää avustusten myöntämisestä vuosittaisten määrärahojen puitteissa ja hyväksyttyjen myöntämisperusteiden mukaisesti. Vuonna 2023 jaettava kesäkunnossapito avustusmääräraha on yhteensä 25 000 €, joka jaetaan avustusehtojen mukaisesti kaikkien hakijoiden kesken. Kunnan nyt haettavana oleva kunnossapitoavustus on tarkoitettu käytettäväksi avustuksen myöntämisvuotta koskevaan tien kunnossapitotyöhön.

Hakemukset on toimitettava tekniselle lautakunnalle (”Yksityistieavustus”, Vetelin kunta, Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI tai sähköpostilla tekninen@veteli.fi) viimeistään 5.5.2023 klo 14. Hakemuslomake

Yksityistien rekisterit

Tiekunta voidaan perustaa tiekunnan kokouksessa tai maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa. Tiekunta syntyy, kun sen perustamisesta on tehty merkintä kiinteistötietojärjestelmään (yksityistierekisteriin).
– Tiekunnan perustava kokouspöytäkirja- malli docx Perustamiskokous_malli  PDF Perustamiskokous_malli

Maanmittauslaitos ylläpitää yksityistierekisteriä. Ajantasaiset tiedot ilmoitetaan osoitteessa:
https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Yksityistiekunnan, tai sen puuttuessa tieosakkaiden, tulee yksityistielain (560/2018) mukaan, ilmoittaa yksityistien tiedot kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään, Digiroadiin. Tiedot eivät välity Maanmittauslaitoksen tiedoista ja ne ilmoitetaan osoitteessa: https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin

Valtionavustukset

Vuoden 2019 lakimuutoksella lievennettiin valtionavustusehtoja.

Valtionavustuskelpoisuuden ehdot nykyisin:
1. Tielle on perustettu tiekunta
2.  Ajantasainen Digiroad-tosite
Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä. Digiroad-tietoja käyttävät mm. pelastusviranomaiset ja navigaattorivalmistajat.

Yksityisteiden valtionavustuksien prosentit on väliaikaisesti nostettu vuosina 2023-2025 (valtioneuvoston päätös asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta).
– Tien parannushankkeen arvonlisäverollisista kustannuksista 70 %
– Silta- ja isoissa erillisissä rumpuhankkeissa tuki voi olla 85 %

https://www.traficom.fi/fi/traficom/tietoa-traficomista/yksityisteiden-valtionavustukset

Tiekunnan kokouskäytännöt ja toimet yksityistielain mukaan

Yksityistielaissa on tarkoituksena turvata asumisen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten tarpeiden edellyttämät kulkuyhteydet kiinteistölle, jotka eivät sijaitse maantie- tai katuverkostolla. Linkki lakiin:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560

Valtioneuvoston asetus yksityisteistä, linkki asetukseen:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181069

Valtioneuvoston asetus yksityisteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221018