Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Vetelin logo.

  Päätöksenteko

  Oikopolut sisältöön:

  Organisaatio

  Luottamushenkilöorganisaatio

  Ylintä valtaa kunnassa käyttää kunnanvaltuusto. Valtuuston alaisuudessa toimii muista toimielimistä riippumaton tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunta on ns. valtuuston työväline, jonka tehtävänä on arvioida, että kunnan toimielinten päätökset ovat valtuuston tahdon mukaisia.

  Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii maankäyttö- ja kehittämistoimikunta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistoimikunta.

  Kunnassa on tekninen lautakunta, ympäristölautakunta ja sivistyslautakunta.

  Vaikuttamistoimieliminä kunnassa ovat vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto.

  Hallinto-organisaatio

   Kunnan ylin viranhaltija on kunnanjohtaja. Kunnanjohtaja vastaa mm. elinkeinoista sekä sosiaali- ja terveyspalveluista. Hänen alaisuudessaan on kolme toimialajohtajaa, jotka vastaavat omista toimialoistaan.

  Hallinto- ja kehittämispalveluiden toimialajohtajana toimii hallintojohtaja. Hallinto- ja kehittämispalvelut tuottavat hallinto-, ict-, talous- ja kehittämispalvelut ja henkilöstöhallintopalvelut. Lisäksi hallinto- ja kehittämispalvelut vastaavat vaalien järjestämisestä, kuntayhteistyöstä, työllisyydestä ja lomitustoiminnasta.

  Teknisten palveluiden toimialajohtajana toimii tekninen johtaja. Tekniset palvelut tuottavat tekniset palvelut, kunnallistekniikan, jätehuollon, liikenneväylät ja yleiset alueet, ruokahuollon, toimitilapalvelut, vuokrauspalvelut, vesihuollon, ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja neuvonnan.

  Sivistyspalveluiden toimialajohtajana toimii sivistysjohtaja-rehtori. Sivistyspalveluiden vastuulla ovat perusopetus, toisen asteen koulutus, muu koulutus, kirjasto, liikunta ja ulkoilu, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut ja varhaiskasvatus.

  Viranhaltijapäätökset

  Lestijärven kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tuleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella.

  Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti nähtäväksi asettamispäivänä, eli perjantaisin. Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

  Viranhaltijapäätökset jaotellaan avustus-, henkilöstö- hankinta- ja yleisiin päätöksiin.

  Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.

  Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

  Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet

  Luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen perustuu uudistuneeseen
  kuntalakiin 410/2015 84 § Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

  Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

  Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

  Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

  Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

  Sähköinen lomake luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien ilmoittamiseen  uusimme lomakkeen

  Rekisteriseloste

  Sidonnaisuusilmoitukset
  Valtuuston kokoukset netissä

  Vaalit

  Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit.

  Kuntavaalit sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa 7. – 13.4.2021 ja ulkomailla 7. – 10.4.2021.

  Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

  Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

  Lomake kotiäänestyksen ilmoittautumisesta, tulosta ja palauta kunnanvirastoon.

  Ennakkoäänestys

  Ennakkoäänestys suoritetaan Lestijärven kunnanviraston kokoustiloissa.

  Laitoksissa toimitettava ennakkoäänestys ilmoitetaan ao. laitoksissa erikseen.

  Vaalipäivän äänestyspaikkana ovat Lestijärven kunnanviraston kokoustilat.

  Henkilöllisyyden todistaminen

  Äänestäjä on vaalilain 57 §:n mukaan velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle tai vaalitoimikunnalle selvityksen henkilöllisyydestään henkilötodistuksella, joita ovat esim. ajokortti, passi, kuvallinen Kela-kortti tai erillinen Poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti.

  Lestijärven kunnassa on käytössä sähköinen äänioikeusrekisteri myös varsinaisena vaalipäivänä. Äänioikeuden tarkistamisen nopeuttamiseksi pyydämme äänestäjiä varaamaan henkilötodistuksen valmiiksi äänestyspaikalle tullessaan.

  Lisätietoja vaaleista Oikeusministeriön vaalisivuilta .

  Vaalimainonta

  Suositusten mukaisesti vaalimainonnan saa aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua.

  Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, kaupunki- ja maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys. Kunnallisesta vaalimainonnasta on muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen tiedotusarvoa. Kansalaiset ovat tottuneet siihen, että vaalien yhteydessä käytetään tällaista mainontaa. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti, luettuna vasemmalta oikealle, tulisi määräytyä samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä.

  Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

  Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan/-haltijan suostumus. Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista. Jos kunnan vaalimainoskehikkoja sijoitetaan myös yksityisille alueille, kunnan on saatava omistajan tai haltijan suostumus kehikkojen sijoittamiseen. Jos kunta ei käytä vaalimainoskehikkoja, sen tulisi kuitenkin määritellä vaalimainontapaikat hallitsemillaan alueilla.

  Tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta säädetään maantielain 52 ja 52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske ilmoitusvelvollisuus tienpitoviranomaisille. Vaalimainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen vaalipäivää ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä. Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella.

  Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain 6 §:ssä ja tieliikennelain 56 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä.

  Lestijärven kunta pystyttää vaalimainoksia varten telineen kuntakeskukseen Pajalan palvelukeskusen läheisyyteen, osoite Pajalantie 3.

  Mainonnassa noudatetaan hyvää tapaa, eikä toisen laittamia mainoksia peitetä tai poisteta. Lestijärven kunta ei kiinnitä mainoksia ehdokkaiden puolesta, vaan se on jokaisen itse huolehdittava.

  Vaalimainonta ei ole sallittua missään muodossa vaalihuoneistojen välittömässä läheisyydessä.

  Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestysten alkua.

  Vaalimainonnasta ei peritä maksua.

  Youtube selkokieli, näin äänestätä vaaleissa ennakkoon

  Youtube selkokieli, näin äänestätä vaaleissa

  Vaalit facebookissa

  Vaalit Twitterissä

  Vaalit Youtubessa

  Toimielinten kokoonpanot

  Yhtystiedot on julkaistu vain niiltä, joilta olemme saaneet luvan tietojen julkaisemiseen.

  Kunnanhallitus

  Varsinaiset jäsenet

  Koskinen Jouni, puheenjohtaja, 040 501 7475, jouni.koskinen(at)lestijarvi.fi
  Tuomela Helinä, varapuheenjohtaja, 0400 766 190, helina.tuomela(at)lestijarvi.fi
  Juha Hanhikoski, 0400 181 693, juhanhik(at)kase.fi
  Sami Mäkelä,
  Vesa Paavola, 050 596 3111, vesapaa(at)gmail.com
  Katri Puumala, 040 823 8158, katripu(at)gmail.com
  Tina Lindskog
  Eija Seppä, 040 848 0359, eija.seppa55(at)outlook.com
  Annika Timonen, 040 5321 564, annika.timonen(at)lestijarvi.fi

  Varajäsenet

  Tero Varila, 050 529 9383, tero.varila(at)pp.inet.fi
  Irmeli Hartikainen, 040 5845 747, irmeli(at)siivoamme.fi,
  Pekka Kivelä, 0500 500 928, storkivi(at)gmail.com
  Vesa Viitala
  Kari Ruuska,  0400 660 579, kj.ruuska(at)gmail.com
  Sanna Uusivirta, 0400 414 104, sanna.uusivirta(at)kase.fi
  Pirkko Salo,
  Sanna Penttilä, 045 161 6620, sanna.penttila24(at)gmail.com
  Matti Mustajärvi

  Esittelijänä toimii kunnanjohtaja Arto Alpia.

  Kunnanhalituksen käsittelyyn tarkoitetut asiat tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta, osoitteella: Lestijärven kunnanhallitus, PL 10, 69601 Lestijärvi tai sähköpostitse kunnan viralliseen sähköpostiin.

  Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä hallintoa johtaessaan

  •    vastaa suunnittelusta ja kehittämisestä sekä antaa yleisohjeita kunnan hallintoon kuuluvista tehtävistä, kaavoituksesta, maapolitiikasta, tiedotustoiminnasta, kunnan talouden ja omaisuuden hoitamisesta, asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta sekä yhteistoiminnasta.
  •    seuraa, ohjaa ja valvoo kunnan yleistä kehitystä, asetettujen tavoitteiden ja hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttamista sekä ohjeiden, säännösten ja määräysten noudattamista.
  •    huolehtii yhteistyöstä kunnan toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa
  •    huolehtii EU-, seutukunta- ja muusta alueellisesta yhteistyöstä
  •    valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa sekä käyttää kunnan puhevaltaa oikeus- ja muissa toimissa
  •    johtaa ja valvoo kunnan asiakirjahallintoa ja arkistointia
  •    vastaa kunnan tietoturvan ja tietosuojan järjestämisestä
  •    vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta
  •    päättää kunnan ilmoitusten julkaisemisesta
  •    johtaa kunnan tiedottamista, viestintää ja markkinointia
  •    vastaa joukkoliikenneasioista alueellaan.

   114 näyttöä yhteensä,  3 näyttöä tänään