Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Vetelin logo.

  Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuusilmoitus

  Kuntalain 84 §:n 2. momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

  Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

  Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

  Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

  Tarkastuslautakunnan hyväksymät ilmoitukset

  Esa Björkbacka
  Raimo Haapalehto
  Hannu Haukilahti
  Riitta Huusko
  Hannu Jyrkkä
  Johanna Järvelä
  Maria Keltti-Heikkilä
  Monika Klemola
  Reino Korpela
  Erkki Lassila
  Tuija Leivo-Rintakorpi
  Kirsi Läspä
  Jari Mäkelä
  Jarmo Nykänen
  Tapio Palohuhta
  Petteri Palosaari
  Arto Pihlajamaa
  Jouko Pilvilampi
  Kari Pollari
  Esko Pulkkinen
  Hannu Saarela
  Silva Sevola
  Hannes Torppa
  Torppa Jussi
  Kari Tyynelä
  Jarno Vähäkainu
  Ilpo Åivo

   42 näyttöä yhteensä,  1 näyttöä tänään