Vetelin logo.

  Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuusilmoitus

  Kuntalain 84 §:n 2. momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

  Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

  Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

  Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

  Tarkastuslautakunnan hyväksymät ilmoitukset

  Haukilahti Hannu
  Heikkilä Merja
  Huusko Riitta
  Jyrkkä Hannu
  Järvelä Johanna
  Järvelä Tommi
  Keltti-Heikkilä Maria
  Klemola Hilkka
  Korkeasaari Pirjo
  Korpela Reino
  Lassila Erkki
  Lassila Niko
  Leivo-Rintakorpi Tuija
  Leppävuori Riitta
  Läspä Kirsi
  Mäkelä Jari
  Nissilä Risto
  Nisula Jukka
  Nisula Mia
  Nykänen Jarmo
  Palohuhta Tapio
  Palosaari Petteri
  Pollari Kari
  Saarela Hannu
  Saari Petri
  Tikkakoski Antero
  Torppa Hannes
  Torppa Jussi
  Tuominen Tarja
  Tyynelä Evelina
  Åivo Ilpo

   923 näyttöä yhteensä,  4 näyttöä tänään