Vetelin logo.

Talvikunnossapito

Vetelin kunta järjestää maksutonta yksityisteiden talviaurauspalvelua kunnanvaltuuston päätöksen, sekä yksityistielain mukaisesti. Yksityisteiden talvihoito suoritetaan vain niiltä osin, mitä ympärivuotisen asutuksen liikennöinti tarvitsee. Kunta järjestää talvihoidon myös liikennejärjestelmän kannalta tai liikenteellisesti merkittäville yksityisteille. Keskeiset laatuvaatimukset ajoradan lumisuudelle talvihoitoluokan III mukaan ovat seuraavat:

 • maksimilumisyvyys sateen aikana 10 cm
 • puhtaana sateen päättymisestä 6 h
 • auraus on käynnistettävä viimeistään, kun puolet maksimilumisyvyydestä on kertynyt, ns lähtökynnys

Yksityisteiden talvihoitokriteerit ja ohjeistus

Aurauksen piiriin otetaan yksityistiet ja niihin rinnastetut pihatiet, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 • yksityistien tai pihatien varrella on vähintään yksi (1) vakituisesti asuttu kiinteistö
 • yksityistien tai pihatien pituus auratun tien laidasta pihapiirin rajaan mitattuna on vähintään 100 m (kunnanhallitus 26.5.2014 § 38). Alle 100 metriä olevien teiden auraus suoritetaan sosiaalisin perustein
 • yksityistien tiekunta on järjestäytynyt yksityistielain 560/2018 §84 mukaisesti
 • liukkaudentorjunta kuuluu tiekunnalle tai pihatien omistajalle.
  Tarkemmat kriteerit näet tästä linkistä

Auraajat talvikaudella 2023–2024

 • Kivikankangas, Aarno Hotakainen 040 9601942
 • Pulkkinen – Haukilahti, Kunttaset Oy, Mika Koskela 045 1111497
 • Sillanpää – Polso, Sami Hyväluoma 040 5880168
 • Kalliojärvi, Sorahuolto Marko Aho 040 8457028
 • Patana, Kunttaset Oy, Mika Koskela 045 1111497
 • Aho-Haapala-Forsbacka-Isokylä, Konehuolto Henri Pulkkinen 040 5349042
 • Nykänen – Alaspää, Sorahuolto Marko Aho 040 8457028
 • Torppa-Tunkkari-Heikkilä-Seppälä, Koneyhtymä Pulkkinen Oy, Kari Pulkkinen 040 0180522
 • Räyringin kaavatiet, Sorahuolto Marko Aho 040 8457028
 • Keskusta, Tunkkari kaavatiet, Koneyhtymä Pulkkinen Oy, Kari Pulkkinen 040 0180522

Kiinteistön omistajalle kuuluvat talvihoitotyöt:

Seuraavassa on lakiin perustuvia tehtäviä jotka kuuluvat kiinteistön vastuulle. Laki: Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito (31.8.1978/669)

Tontin omistaja tai haltija vastaa:

 • Tontille johtavan liittymän kunnossapidosta ajoradan reunasta alkaen.
 • Liittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistosta sekä ojarummun avoinna pitämisestä.
 • Liittymän näkemäalueen avoinna pitämisestä.
 • Erillisen kevyenliikenteenväylän ja ajoradan väliselle alueelle auratun lumen poistosta liittymän kohdalta.

Tontilta aurattavien lumien siirto katualueelle on kielletty. Tontilta ja liittymästä auratut lumet tulee varastoida omalle tontille tai kuljettaa pois. Samat määräykset koskevat yksityistieliittymiä.

Sosiaalisella perusteella on mahdollisuus hakea kunnalta apua lumitöihin. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Tero Uusitalo.

Yksityistie avustukset

Tärkeä tiedote yksityisteiden tiekunnille 4.9.2023

Tärkeä tiedote yksityisteiden tiekunnille,

Vetelin kunnan tekninen lautakunta on 30.8.2023 päivittänyt yksityisteiden avustusehdot nykyisen lainsäädännön mukaiseksi.
§1. Vetelin kunta avustaa järjestäytyneitä tiekuntia rahallisesti sekä järjestämällä talvihoidon (aurauksen) valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa.
§2. Järjestäytyneet tiekunnat voivat hakea rahallista avustusta sekä talvihoitoavustusta vuosittain. Hyväksytyn hakemuksen jälkeen palvelu on voimassa yhden talvikauden (1.11. – 30.4.) kerrallaan.
§3. Avustettavat yksityistiet jaetaan neljään luokkaan
• luokka 1, yli 300 m pitkät öljysorapintaiset pysyvän asutuksen ulospääsytiet
• luokka 2, yli 300 m pitkät sorapintaiset pysyvän asutuksen ulospääsytiet (vähintään 5 taloutta)
• luokka 3, yli 300 m pitkät sorapintaiset pysyvän asutuksen ulospääsytiet (alle 5 taloutta)
• luokka 4, muut tiekunnan teihin kuuluvat tien osat, joita avustetaan merkittävän läpikulkuliikenteen perusteella.

Tekninen lautakunta päättää vuosittain määrärahojen puitteissa luokituksen mukaisesta maksusta asutuksen ja liikenteen mukaan. Tie voidaan jakaa tarvittaessa eri luokkiin. Avustusta voi käyttää tien kunnostamiseen ja ylläpitoa varten.
§4. Avustettavalle tielle tulee olla perustettuna yksityistielain mukainen tiekunta. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ajantasaiset niin kuin yksityistielain 50 §:ssä edellytetään.
§5. Kunta hoitaa kaikkien yli 100 m pitkien pysyvän asutuksen pihateiden talviaurauksen.
§6. Kunta vastaa em. yksityisteiden hoidossa tarvittavien tielanojen kunnossapidosta ja tarvittaessa päätetään erikseen tapauskohtaisesti uusien tielanojen hankinnasta.
§7. Avustus maksetaan vain tiekunnan nimissä olevalle pankkitilille.
§8. Tiekuntien rakentamis- ja perusparantamisinvestointien avustamisesta päätetään tapauskohtaisesti avustustason ollessa enintään 15 %, mutta enintään 15.000 euroa tietä kohden. Kunnan maksaman avustuksen ehtona on, että tiekunta saa lisäksi valtionavustuksen.
§9. Jos kunta avustaa järjestäytyneen yksityisen tien kunnossapitoa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää. Tiellä ei saa olla pysyviä painorajoituksia.
4.9.2023
§10. Kunta järjestää hakemuksesta vuosittain avustuksena maksuttoman pihatien aurauspalvelun kotona asuville ikääntyneille yli 70-vuotiaille ikäihmisille sekä pysyvästi liikunnallisesti rajoittuneille henkilöille
§11. Avustuksen hakijan ilmoittamien virheellisten tietojen tai muuten virheellisin perustein maksettu avustus voidaan periä takaisin.
§12. Tekninen toimi voi antaa tarkempia ohjeita yksityisteiden sekä pihateiden vähimmäisvaatimuksista avustuksen myöntämistä varten.
Järjestäytyneet tiekunnat ovat oikeutettuja hakemaan aurausta ja sitä haetaan vuosittain.
Kunnan tekninen lautakunta on kilpailuttamassa yksityisteiden urakoitsijoita sopimuskaudelle 2023–2026. Mikäli tiekunta haluaa olla mukana kunnan tarjoamassa aurausavussa, pyydämme tiekuntaa ilmoittamaan halukkuutensa olemaan mukana talvikauden 2023 – 2024 aurauksessa.
Jatkossa aurausapua haetaan vuosittain keväisin yhtä aikaa kesäkunnossapito avustuksen yhteydessä.
Lisätietoja voi kysyä: Tekninen johtaja Tero Uusitalo, tero.uusitalo@veteli.fi
tai soittamalla 050 5790180

KESÄKUNNOSSAPITOAVUSTUS
Vetelin kunta jakaa vuosittain yksityistieavustuksina kesäkunnossapito- ja perusparannusavustuksina. Päätöksistä vastaa tekninen lautakunta.

Kesäkunnossapitoavustuksia haetaan keväällä. Hakuaika ilmoitetaan kuntatiedotteessa.

Kesä- ja talviaurauksien avustushakemus löytyy tästä: Avustuslomake

Lisätietoja teknisestä toimistosta tai sähköpostilla tero.uusitalo@veteli.fi

Yksityistien rekisterit

Tiekunta voidaan perustaa tiekunnan kokouksessa tai maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa. Tiekunta syntyy, kun sen perustamisesta on tehty merkintä kiinteistötietojärjestelmään (yksityistierekisteriin).
– Tiekunnan perustava kokouspöytäkirja- malli docx Perustamiskokous_malli  PDF Perustamiskokous_malli

Maanmittauslaitos ylläpitää yksityistierekisteriä. Ajantasaiset tiedot ilmoitetaan osoitteessa:
https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Yksityistiekunnan, tai sen puuttuessa tieosakkaiden, tulee yksityistielain (560/2018) mukaan, ilmoittaa yksityistien tiedot kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään, Digiroadiin. Tiedot eivät välity Maanmittauslaitoksen tiedoista ja ne ilmoitetaan osoitteessa: https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin

Valtionavustukset

Vuoden 2019 lakimuutoksella lievennettiin valtionavustusehtoja.

Valtionavustuskelpoisuuden ehdot nykyisin:
1. Tielle on perustettu tiekunta
2.  Ajantasainen Digiroad-tosite
Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä. Digiroad-tietoja käyttävät mm. pelastusviranomaiset ja navigaattorivalmistajat.

Yksityisteiden valtionavustuksien prosentit on väliaikaisesti nostettu vuosina 2023-2025 (valtioneuvoston päätös asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta).
– Tien parannushankkeen arvonlisäverollisista kustannuksista 70 %
– Silta- ja isoissa erillisissä rumpuhankkeissa tuki voi olla 85 %

https://www.traficom.fi/fi/traficom/tietoa-traficomista/yksityisteiden-valtionavustukset

Tiekunnan kokouskäytännöt ja toimet yksityistielain mukaan

Yksityistielaissa on tarkoituksena turvata asumisen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten tarpeiden edellyttämät kulkuyhteydet kiinteistölle, jotka eivät sijaitse maantie- tai katuverkostolla. Linkki lakiin:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560

Valtioneuvoston asetus yksityisteistä, linkki asetukseen:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181069

Valtioneuvoston asetus yksityisteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221018

Loading