Vetelin logo.

Talvikunnossapito

Vetelin kunta järjestää maksutonta yksityisteiden talviaurauspalvelua kunnanvaltuuston päätöksen, sekä yksityistielain mukaisesti. Yksityisteiden talvihoito suoritetaan vain niiltä osin, mitä ympärivuotisen asutuksen liikennöinti tarvitsee. Kunta järjestää talvihoidon myös liikennejärjestelmän kannalta tai liikenteellisesti merkittäville yksityisteille. Keskeiset laatuvaatimukset ajoradan lumisuudelle talvihoitoluokan III mukaan ovat seuraavat:

 • maksimilumisyvyys sateen aikana 10 cm
 • puhtaana sateen päättymisestä 6 h
 • auraus on käynnistettävä viimeistään, kun puolet maksimilumisyvyydestä on kertynyt, ns lähtökynnys

Yksityisteiden talvihoitokriteerit ja ohjeistus

Aurauksen piiriin otetaan yksityistiet ja niihin rinnastetut pihatiet, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 • yksityistien tai pihatien varrella on vähintään yksi (1) vakituisesti asuttu kiinteistö
 • yksityistien tai pihatien pituus auratun tien laidasta pihapiirin rajaan mitattuna on vähintään 100 m (kunnanhallitus 26.5.2014 § 38). Alle 100 metriä olevien teiden auraus suoritetaan sosiaalisin perustein
 • yksityistien tiekunta on järjestäytynyt yksityistielain 560/2018 §84 mukaisesti
 • liukkaudentorjunta kuuluu tiekunnalle tai pihatien omistajalle.
  Tarkemmat kriteerit näet tästä linkistä

Auraajat talvikaudella 2020–2023

 • Kivikangas: Hotakainen Aarno puh. 040 960 1942
 • Haukilahti, Pulkkinen, Patana: Haukilahti Sauli puh. 0400 800 571
 • Sillanpää, Aho, Haapala, Forsbacka, Isokylä, Räyringin kaavatiet: Pulkkinen Henri puh. 040 5349 042
 • Polso: Hyväluoma Sami puh. 040 588 0168
 • Nykänen, Alaspää, Kalliojärvi: Sorahuolto Marko Aho puh. 040 845 7028
 • Tunkkari, Torppa, Heikkilä, Seppälä: Koneurakointi Kari Pulkkinen puh. 0400 180 522
 • Keskusta, Tunkkari kaavatiet: Koneurakointi Kari Pulkkinen puh. 0400 180 522

Kiinteistön omistajalle kuuluvat talvihoitotyöt:

Seuraavassa on lakiin perustuvia tehtäviä jotka kuuluvat kiinteistön vastuulle. Laki: Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito (31.8.1978/669)

Tontin omistaja tai haltija vastaa:

 • Tontille johtavan liittymän kunnossapidosta ajoradan reunasta alkaen.
 • Liittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistosta sekä ojarummun avoinna pitämisestä.
 • Liittymän näkemäalueen avoinna pitämisestä.
 • Erillisen kevyenliikenteenväylän ja ajoradan väliselle alueelle auratun lumen poistosta liittymän kohdalta.

Tontilta aurattavien lumien siirto katualueelle on kielletty. Tontilta ja liittymästä auratut lumet tulee varastoida omalle tontille tai kuljettaa pois. Samat määräykset koskevat yksityistieliittymiä.

Sosiaalisella perusteella on mahdollisuus hakea kunnalta apua lumitöihin. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Tero Uusitalo.

Yksityistie avustukset

Vetelin kunta jakaa vuosittain yksityistieavustuksina kesäkunnossapito- ja perusparannusavustuksina. Päätöksistä vastaa tekninen lautakunta.

Kesäkunnossapitoavustuksia haetaan keväällä. Hakuaika ilmoitetaan kuntatiedotteessa. Hakemukset voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen tekninen@veteli.fi tai postitse Vetelin kunta, kivihyypäntie 1, 69700 Veteli.

Tieavustushakemus kunnossapitoon tästä linkistä

Lisätietoja teknisestä toimistosta tai sähköpostilla tero.uusitalo@veteli.fi

Yksityistien rekisterit

Tiekunta voidaan perustaa tiekunnan kokouksessa tai maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa. Tiekunta syntyy, kun sen perustamisesta on tehty merkintä kiinteistötietojärjestelmään (yksityistierekisteriin).
– Tiekunnan perustava kokouspöytäkirja- malli docx Perustamiskokous_malli  PDF Perustamiskokous_malli

Maanmittauslaitos ylläpitää yksityistierekisteriä. Ajantasaiset tiedot ilmoitetaan osoitteessa:
https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Yksityistiekunnan, tai sen puuttuessa tieosakkaiden, tulee yksityistielain (560/2018) mukaan, ilmoittaa yksityistien tiedot kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään, Digiroadiin. Tiedot eivät välity Maanmittauslaitoksen tiedoista ja ne ilmoitetaan osoitteessa: https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin

Valtionavustukset

Vuoden 2019 lakimuutoksella lievennettiin valtionavustusehtoja.

Valtionavustuskelpoisuuden ehdot nykyisin:
1. Tielle on perustettu tiekunta
2.  Ajantasainen Digiroad-tosite
Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä. Digiroad-tietoja käyttävät mm. pelastusviranomaiset ja navigaattorivalmistajat.

Yksityisteiden valtionavustuksien prosentit on väliaikaisesti nostettu vuosina 2023-2025 (valtioneuvoston päätös asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta).
– Tien parannushankkeen arvonlisäverollisista kustannuksista 70 %
– Silta- ja isoissa erillisissä rumpuhankkeissa tuki voi olla 85 %

https://www.traficom.fi/fi/traficom/tietoa-traficomista/yksityisteiden-valtionavustukset

Tiekunnan kokouskäytännöt ja toimet yksityistielain mukaan

Yksityistielaissa on tarkoituksena turvata asumisen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten tarpeiden edellyttämät kulkuyhteydet kiinteistölle, jotka eivät sijaitse maantie- tai katuverkostolla. Linkki lakiin:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560

Valtioneuvoston asetus yksityisteistä, linkki asetukseen:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181069

Valtioneuvoston asetus yksityisteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221018

 342 näyttöä yhteensä,  14 näyttöä tänään