Vetelin logo.

Veden laatua valvotaan kattavasti

Valvomme veden laatua monipuolisesti ottamalla näytteitä pohjavedestä, vedenottamoilta, vesijohtoverkostosta ja kiinteistöjen hanoista. Teemme myös tiivistä yhteistyötä terveysvalvontaviranomaisten kanssa liittyen vedenkäsittelyyn ja laatuun.

Vetelissä veden laatua tarkkaillaan talousvesiasetuksen mukaisesti laaditulla tarkkailuohjelmalla. Laatua tarkkaillaan monipuolisesti ottamalla näytteitä pohjavedestä, vedenottamoilta, vesijohtoverkostosta ja kiinteistöjen hanoista. Tuloksia valvovat terveysvalvontaviranomaiset. Varsinaisen tarkkailuohjelman lisäksi veden laatua varmistetaan ottamalla näytteitä vesijohtoverkostojen rakentamisen ja saneerauksen yhteydessä.

Vetelin Vesi Oy otti vuonna 2016 käyttöön WSP (water safety plan) riskiarviointityökalun, jolla määritetään koko vedentuotantoketjun riskit raakavesilähteeltä kiinteistölle saakka. Työkalulla on tunnistettu veden laatua uhkaavat tekniset ja toiminnalliset riskit ja niiden varalle on laadittu toimenpiteet. Toimenpiteiden toteutumista seurataan terveysvalvontaviranomaisen vuosiraportoinnin yhteydessä. WSP mukainen riskienarviointi kattaa vesihuoltolain edellyttämän selvillä olovelvoitteen vesilaitoksen toimintaan kohdistumista riskeistä. WSP on osana Vetelin veden riskienhallintaprosessia.

Hyvälaatuinen pohjavesi vaatii vain vähän käsittelyä

Vesi on elämän ehto ja tärkein elintarvikkeemme joka päivä. Vetelin alueella nautitaan raikasta pohjavettä talousvetenä. Laadukkaasta pohjavedestä huolimatta vesi vaatii aina vähän vedenkäsittelyä. Vetelissä on 2 vedenottamoa. Näiden lisäksi Vetelin vedellä on kriisitilanteita varten yhdysvesijohdot Kaustiselle, Teerijärvelle, Evijärvelle sekä Pulkkisen ja Haukilahden vesiosuuskuntien kautta aina Perhoon saakka. Yhdysvesijohdot vaativat kuitenkin aina huuhtelun sekä näytteenoton, joten ne eivät yleensä ole heti käytettävissä.

Lue lisää tästä kotitalouksien pohjavesioppaasta!

Desinfioinnilla taataan veden turvallisuus

Veden mikrobiologisen turvallisuuden varmistamiseksi lähtevää vettä desinfioidaan molemmilla vedenottamoilla UV-desinfiointilaitteella sekä tarvittaessa natriumhypokloriitilla.

pH-arvon säädöllä ehkäistään putkistojen syöpyminen

Veden pH-arvoa säädetään putkistojen syöpymisen estämiseksi tasolle 7,5 – 8,0. Seppälän ja Tunkkarin vedenottamoilla veden pH-arvon säätö tapahtuu kalkkikivisuodatuksella, jossa vesi virtaa neljän metrin paksuisen kalkkikivirouheen läpi.

Loading