Vetelin logo.

Teiden talvihoitoavustus haettavissa

Järjestäytyneet tiekunnat

Tärkeä tiedote yksityisteiden tiekunnille (4.9.2023)

Tärkeä tiedote yksityisteiden tiekunnille, VASTAUSTA PYYDETÄÄN OHEISELLA LOMAKKEELLA

Vetelin kunnan tekninen lautakunta on 30.8.2023 päivittänyt yksityisteiden avustusehdot nykyisen lainsäädännön mukaiseksi.
§1. Vetelin kunta avustaa järjestäytyneitä tiekuntia rahallisesti sekä järjestämällä talvihoidon (aurauksen) valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa.
§2. Järjestäytyneet tiekunnat voivat hakea rahallista avustusta sekä talvihoitoavustusta vuosittain. Hyväksytyn hakemuksen jälkeen palvelu on voimassa yhden talvikauden (1.11. – 30.4.) kerrallaan.
§3. Avustettavat yksityistiet jaetaan neljään luokkaan
• luokka 1, yli 300 m pitkät öljysorapintaiset pysyvän asutuksen ulospääsytiet
• luokka 2, yli 300 m pitkät sorapintaiset pysyvän asutuksen ulospääsytiet (vähintään 5 taloutta)
• luokka 3, yli 300 m pitkät sorapintaiset pysyvän asutuksen ulospääsytiet (alle 5 taloutta)
• luokka 4, muut tiekunnan teihin kuuluvat tien osat, joita avustetaan merkittävän läpikulkuliikenteen perusteella.

Tekninen lautakunta päättää vuosittain määrärahojen puitteissa luokituksen mukaisesta maksusta asutuksen ja liikenteen mukaan. Tie voidaan jakaa tarvittaessa eri luokkiin. Avustusta voi käyttää tien kunnostamiseen ja ylläpitoa varten.
§4. Avustettavalle tielle tulee olla perustettuna yksityistielain mukainen tiekunta. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ajantasaiset niin kuin yksityistielain 50 §:ssä edellytetään.
§5. Kunta hoitaa kaikkien yli 100 m pitkien pysyvän asutuksen pihateiden talviaurauksen.
§6. Kunta vastaa em. yksityisteiden hoidossa tarvittavien tielanojen kunnossapidosta ja tarvittaessa päätetään erikseen tapauskohtaisesti uusien tielanojen hankinnasta.
§7. Avustus maksetaan vain tiekunnan nimissä olevalle pankkitilille.
§8. Tiekuntien rakentamis- ja perusparantamisinvestointien avustamisesta päätetään tapauskohtaisesti avustustason ollessa enintään 15 %, mutta enintään 15.000 euroa tietä kohden. Kunnan maksaman avustuksen ehtona on, että tiekunta saa lisäksi valtionavustuksen.
§9. Jos kunta avustaa järjestäytyneen yksityisen tien kunnossapitoa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää. Tiellä ei saa olla pysyviä painorajoituksia.
4.9.2023
§10. Kunta järjestää hakemuksesta vuosittain avustuksena maksuttoman pihatien aurauspalvelun kotona asuville ikääntyneille yli 70-vuotiaille ikäihmisille sekä pysyvästi liikunnallisesti rajoittuneille henkilöille
§11. Avustuksen hakijan ilmoittamien virheellisten tietojen tai muuten virheellisin perustein maksettu avustus voidaan periä takaisin.
§12. Tekninen toimi voi antaa tarkempia ohjeita yksityisteiden sekä pihateiden vähimmäisvaatimuksista avustuksen myöntämistä varten.
Järjestäytyneet tiekunnat ovat oikeutettuja hakemaan aurausta ja sitä haetaan vuosittain.
Kunnan tekninen lautakunta on kilpailuttamassa yksityisteiden urakoitsijoita sopimuskaudelle 2023–2026. Mikäli tiekunta haluaa olla mukana kunnan tarjoamassa aurausavussa, pyydämme tiekuntaa ilmoittamaan halukkuutensa olemaan mukana talvikauden 2023 – 2024 aurauksessa.
Jatkossa aurausapua haetaan vuosittain keväisin yhtä aikaa kesäkunnossapito avustuksen yhteydessä.
Lisätietoja voi kysyä: Tekninen johtaja Tero Uusitalo, tero.uusitalo@veteli.fi
tai soittamalla 050 5790180
Tämä LOMAKE palautettava 29.9.2023 mennessä, mikäli tiekunta haluaa talviaurauksen

Aurausavustus yli 70- vuotiaat

Vuoden 2023 aurausavustukset ovat haettavissa 31.12.2023 mennessä.

Olet oikeutettu aurausavustukseen, jos seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • Hakija on yli 70-vuotias ja kiinteistössä ei asu alle 70-vuotiaita.
  • Jos kiinteistössä asuu alle 70-vuotias, avustus myönnetään sosiaalisista ja terveydellisistä perusteista.
  • Yksi avustus / kiinteistö. Kiinteistötunnus ilmoitettava hakemuksessa.
  • Kiinteistön on oltava vakituisessa asuinkäytössä.

Hakemus AURAUSAVUSTUS YLI 70 -VUOTIAAT